La intervenció consisteix en l’aplicació de diferents mètodes en funció de les necessitats  de cada infant. Nosaltres planifiquem el currículum partint dels coneixements i les habilitats de cada nen i fomentant les diferents àrees de desenvolupament que s’han d’adquirir.

D’aquesta manera, el nostre treball es basa en:

-       -  Partir dels interessos i les necessitats de cada infant

-      - Fomentar l’aprenentatge en contextos naturals, això permet que la intervenció sigui afectiva i doni els resultats de millora en cada cas i facilita la generalització de la vida real, a partir d’un aprenentatge funcional.

-       -  Proporcionar activitats d’aprenentatge focalitzades i desafiants al nivell adequat del desenvolupament del nen.

 

-          Mesurar i registrar el progrés de cada nen i ajustar el programa d’intervenció com sigui necessari.

-          Proporcionar un grau alt d’estructura, rutines i ajudes visuals, com a una programació fixa d’activitats i límits molt definits, per tal de reduir distraccions.

-          Fer ús de les rutines quotidianes de cada cas i treballem les situacions inadequades per tal de millorar el seu desenvolupament.

-          Guiar al nen per tal que adapti les habilitats apresses a les noves situacions i entorns i pre-disenyar situacions que ajudin en el desenvolupament de l’infant i es duguin a terme a la vida real.

-          Usem un programa enfocat a :

o   El llenguatge i la comunicació

o   Les habilitats socials

o   Autoajuda i habilitats per a la vida diària

o   Mètodes per reduir les conductes desafiants

o   Habilitats cognitives

o   Habilitats comunes de preparació curricular per a l’escola

 

       Treballem els diferents mètodes de comunicació i aprenentatge adients a cada cas usant metodologies com :

-SAAC ( sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació)

- PECS ( the Picture Exchange comunication System) És un sistema de comunicació per intercanvi d’imatges que ensenya a nens i adults amb dificultats de comunicació a iniciar un procés comunicatiu.

-Sistema TEACCH ( treatment and Education of Autistic related comunication Handicapped Children) és un programa estatal de Carolina del Nord al servei de les persones amb TEA.

Permet que les persones es desenvolupin de forma més significativa, productiva i independent possible en el seu entorn. Posa èmfasi a l’adaptació de l’entorn físic del nen i l’ús d’ajudes visuals. Mitjançant l’ús de plans individuals de cada alumne.

 

Els recursos i el suport material i personal va enfocat directament a les necessitats i les característiques de cada individu.

 

Suport personal 

Som tres mestres d’educació especial especialitzades per dur a terme intervencions amb nens amb necessitats educatives especials i ajudar-los en el seu desenvolupament amb l’objectiu d’obtenir una màxima integració dins de la societat.

 La nostra intervenció es basa en treballar les necessitats de cada nen a partir de la realització d’un programa individual per cadascun d’ells. De tal manera que la nostra intervenció és compartida i coordinada per les diferents professionals que en formem part.

 

Suport material

El suport material s’avalua a partir de les necessitats i característiques de cada infant. Una vegada en fem la valoració, s’analitza el material de suport que necessitarà el nen, tenint en compte que s’haurà de fer una inversió inicial de fins a un màxim de 20euros. El preu dependrà del material acordat tant amb les professionals com amb la família, i les necessitats del nen.

 

 

 
   

 

 

 

C/Alguer, 16

08720 Vilafranca del Penedès

Barcelona

Mapa

 

Telèfons

661 186 537 (Mònica)

619 575 563 (Núria)