MOVIMENT I JOC COM A APRENENTATGE SIGNIFICATIU I VIVENCIAL

EXPRESSIÓ CORPORAL

COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ AMB EL COS

CONSCIÈNCIA DEL PROPI COS

PSICOMOTRICITAT RELACIONAL EDUCATIVA (Espai i temps en el joc lliure, espontani i natural, perquè l’infant experimenti el seu propi cos i les seves emocions)

JOC SENSORIOMOTOR (coordinació i equilibri) I HABILITATS MOTRIUS

JOC SIMBÒLIC, CREACIÓ I CONSTRUCCIÓ