Intervencions focalitzades i programes integrals basats en evidència científica com estràtegies, tècniques, mètodes i enfocs específics per persones autistes, basant-se en la psicoeducació.

Duem a terme intervencions combinades per atendre la persona com ésser únic.

La intervenció consisteix en treballar totes les àrees del desenvolupament tenint en compte les necessitats de l’infant i la família, sobretot en l’àrea comunicativa i social, les habilitats personals, d’aprenentatge i d’autonomia.

INTERVENCIONS FOCALITZADES I PROGRAMES INTEGRALS:

  • Pràctiques Centrades a la Família
  • Suport Conductual Positiu
  • Ensenyament Estructurat basat en metodologia TEACCH
  • Comunicació (SAAC, sistemes de comunicació)
  • Planificació Centrada a la Persona
  • Programes d’habilitats comunicatives i socials
  • Programes per les habilitats personals, socials i d’autonomia.

El PLA DE SUPORT FAMILIAR és individual, on es marca objectius específics i quantificatius.

La família i l’escola juga un gran paper en la intevenció que es duu amb l’infant, per avançar en el seu desenvolupament i aprenentatge. Per aquest motiu Fem Camí es coordina d’una forma activa i continuada als centres educatius i es fa un acompanyament familiar d’empoderament i participació activa en la intervenció, valorant poder intervenir quan és necessari en entorn natural. S’intervé en el Pla de Suport Familiar amb objectius marcats, per la generalització en altres contextos, per fer un treball més complert i eficaç.